Rekonwersja wojskowa

You are currently viewing Rekonwersja wojskowa

Rekonwersja - przekwalifikowanie żołnierzy zawodowych

REKONWERSJA to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego, praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do funkcjonowania na cywilnym rynku pracy.
 
Obowiązujące limity finansowe dla wniosków złożonych po raz pierwszy po wejściu w życię Ustawy o Obronie Ojczyzny z dnia 23 marca 2022 roku
 1. Po 4 latach służby wojskowej 2 736,00 zł
 2. Po 9 latach służby wojskowej 5 472,00 zł
 3. Po 15 latach służby wojskowej 8 208,00 zł

Główne formy pomocy rekonwersyjnej:

 1. Doradztwo zawodowe
 2. Przekwalifikowanie zawodowe
 3. Pośrednictwo pracy
 4. Praktyki zawodowe
Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej, wszystkie powyższe działania mają na celu zagwarantować odpowiednie przygotowanie osób uprawnionych do funkcjonowania na cywilnym rynku pracy.

Kto jest uprawniony do rekonwersji?

Żołnierz zawodowy – za zgodą dowódcy jednostki wojskowej może, na pisemny wniosek, korzystać z pomocy w zakresie:
a) przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy – na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata
b) doradztwa zawodowego – po 3 latach służby
c) praktyk zawodowych – na 3 miesiące przed zwolnieniem z zawodowej słuzby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 9 lat.
Żołnierz zawodowy – który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej w związku z ustaleniem przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej słuzby wojskowej na skutek wypadku związanego z pełnieniem służby wojskowej lub choroby będącej wynikiem szczególnych właściwości lub warunków złużby wojskowej albo któy pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 4 lata.
 
Były żołnierz zawodowy:
a) składa wniosek o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego w okresie dwóch lat od daty zwolnienia z zawodowej służby wojskowej
b) przekwalifikowanie zawodowe nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia, w którym upłynąl termin na złożenie wniosku.
W jakim czasie można skorzystać z rekonwersji żołnierzy zawodowych
 
Żołnierz zawodowy za zgodą dowódcy, składa wniosek o udzielenie pomocy rekonwersyjnej na 6 miesięcy przed planowaną datą zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
 
Były żołnierz zawodowy składa wniosek o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w okresie 2 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. Ukończenie przekwalifikowania zawodowego musi nastąpić w okresie do 6 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło wygaśnięcie uprawnień do ubiegania się o pomoc rekonwersyjną.

Rekonwersja wojskowa - wniosek

Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać:

 1. stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i telefon kontaktowy
 2. adres jednostki wojskowej
 3. pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego
 4. nazwę ośrodka szkolenia, adres, NIP i REGON
 5. termin i miejsce przekwalifikowania zawodowego
 6. koszt przekwalifikowania zawodowego
 7. przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania
 8. informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej
 9. uzasadnienie wniosku
Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej COAZ (https://coaz.wp.mil.pl/)
* Ważne. Wszystkie wymagane załączniki należy dołączyć w oryginałach lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Zwrot kosztów przejazdów i noclegów

 1. Łączna liczba przejazdów wynosi 20 (z miejsca zamieszkania zainteresowanego do ośrodka szkoleniowego i z powrotem). Ich koszt jednostkowy nie może przekroczyć ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg
 2. Łączna liczba noclegów wynosi 30. Ich koszt jednostkowy nie może przekroczyć 300 % ryczałtu za nocleg określonego w odrębnych przepisach dotyczących wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
 3. Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania zainteresowanego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 km w jedną stronę na terenie kraju
O co można wnioskować w ramach przekwalifikowania zawodowego?
 1. O REFUNDACJĘ KOSZTÓW – jest to wypłata środków finansowych na rachunek bankowy wnioskodawcy po przedstawieniu oryginału dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz oryginału dokumentu potwierdzającego ukończenie przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym.
 2. SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW – jest to przekazanie środków finansowych na rachunek płatniczy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję szkoleniową.

Pomożemy z wszystkimi formalnościami

Napisz do nas, jeżeli interesuje Cię temat rekonwersji. Pomożemy z wszystkimi formalnościami.

Formularz rekonwersja

Które szkolenie jest najczęściej wybierane w ramach rekonwersji?

Pomagaliśmy już wielu Żołnierzom zdobyć kwalifikacje użyteczne na rynku cywilnym. Najczęściej wybieranym szkoleniem jest kurs pilota drona pomiarowego. Łączymy tam szkolenie do uzyskania uprawnień pilota drona z konkretnymi, specjalistycznymi umiejętnościami wykorzystywanymi podczas pracy z użyciem dronów.