Regulamin Bezpłatnej konsultacji

Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego Akademia UAV Sp. z o.o. dalej zwanego Darmowa Konsultacja” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego” dostępnego na stronie internetowej Akademia UAV (www.akademia-uav.pl), w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.akademia-uav.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego” wzakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

II. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego”

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. Akademia UAV zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Akademia UAV, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 4. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Akademia UAV (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

III. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika

Celem skorzystania z Formularza kontaktowego, Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

 • wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości i treść wiadomości,
 • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
 • potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
 • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”.
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami
  2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich
czarno czerwona grafika

Drony dla Biznesu Zobacz Świat z Nowej Perspektywy!

©2023 Dronydlafirmy.pl wszystkie prawa zastrzeżone.                                                                                Wykonanie Antoni Koropis